Zpracování osobních údajů

 

1 Správce osobních údajů

1.1 Správce osobních údajů Marek Leško, IČ 06724639, se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
1.2 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny
1.3 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.ekoizolace.cz (dále jen „internetové stránky“).
1.4 Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2 Zpracovávané údaje
2.1 Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje:
2.2 Jméno, Email, Tel. číslo, Adresa (Ulice a ČP, město)
2.3 Jednotlivými účely zpracování se míní následující:
2.3.1 plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;
2.3.2 zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;
2.3.3 účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;
2.3.4 personální, mzdová agenda znamená: uzavírání pracovních smluv, zpracování mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů;
2.3.5 statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;
2.3.6 zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;
2.3.7 oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní admnistrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;
2.3.8 plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.
2.4 Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.
2.5 Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně . Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3 Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu
3.1 Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:
– zpracování údajů za účelem vypracování cenové nabídky
– zpracování kontaktního formuláře za účelem pomoci s dotačním poradenstvím
– zpracování údajů z kontaktního formuláře za účelem vypracování cenové nabídky nebo poskytnutí dodatečných informací o službě

4 Práva subjektu údajů
4.1 Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
4.1.1 právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
4.1.2 právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
4.1.3 právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
4.1.4 právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
4.1.5 právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
4.1.6 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
4.1.7 právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

5 Předávání do třetích zemí

5.1 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

V Praze, 1.1.2024

Cookies

Tyto Zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány dne 1.1.2022 a vztahují se na občany a osoby s trvalým bydlištěm v Evropském hospodářském prostoru.

1. Úvod
Webové stránky www.ekoizolace.cz (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Náš web obsahuje také Cookies třetích stran. Níže uvádíme informace o Cookies a jejich použití.

2. Co jsou soubory cookies?
Cookies jsou části dat, obvykle uložené v textových souborech, které webové stránky ukládají do počítačů návštěvníků za účelem uložení řady informací, obvykle specifických pro daného návštěvníka – nebo spíše zařízení, které používá k prohlížení stránky – jako je prohlížeč nebo mobilní telefon. Cookies vám umožňují přihlásit se na jedné stránce, poté se pohybovat na další stránky a zůstat přihlášeni. Umožňují vám nastavit předvolby pro zobrazení stránky, aby si je zapamatoval, až se na ni příště vrátíte. Téměř všechny webové stránky nějakým způsobem používají soubory cookie a každá stránka, kterou na těchto stránkách navštívíte, zapisuje soubory cookie do vašeho počítače a přijímá je z něj zpět.

3. Co jsou skripty?
Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.

4. Typy Cookies

4.1 Nezbytné soubory cookies

Nezbytné soubory cookie jsou naprosto nezbytné pro správné fungování webu. Tyto soubory cookie anonymně zajišťují základní funkce a bezpečnostní prvky webu. Tyto soubory Cookies jsou povoleny i bez Vašeho souhlasu.

4.2 Analytické soubory cookies

Analytické soubory cookie se používají k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webem. Tyto soubory cookie pomáhají poskytovat informace o metrikách počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd. Tyto soubory Cookies ukládáme jen s Vašim souhlasem.

4.3 Reklamní soubory cookies

Reklamní soubory cookie se používají k poskytování relevantních reklam a marketingových kampaní návštěvníkům. Tyto soubory cookie sledují návštěvníky napříč webovými stránkami a shromažďují informace za účelem poskytování přizpůsobených reklam. Tyto soubory Cookies ukládáme jen s Vašim souhlasem.

4.4 Funkční soubory cookie

Funkční soubory cookie pomáhají provádět určité funkce, jako je sdílení obsahu webových stránek na platformách sociálních médií, shromažďování zpětné vazby a další funkce třetích stran. Tyto soubory Cookies ukládáme jen s Vašim souhlasem.
4.5 Výkonnostní cookies
Výkonnostní cookies se používají k pochopení a analýze klíčových výkonnostních indexů webových stránek, což pomáhá při poskytování lepší uživatelské zkušenosti pro návštěvníky. Tyto soubory Cookies ukládáme jen s Vašim souhlasem.

4.6. Ostatní cookies

Další nekategorizované soubory cookie jsou ty, které jsou analyzovány a dosud nebyly zařazeny do žádné kategorie. Tyto soubory Cookies ukládáme jen s Vašim souhlasem.

5. Umístěné cookies

IdDoménaTrvání 
_ga.ekoizolace.cz2 roky 
Popis
Soubor cookie _ga, nainstalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje využití webu pro analytický přehled webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků.
IdDoménaTrvání 
_gid.ekoizolace.cz1 den 
Popis
Soubor cookie _gid nainstalovaný službou Google Analytics ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu webu. Některá data, která jsou shromažďována, zahrnují počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky, které anonymně navštěvují.
IdDoménaTrvání 
_gat_gtag_UA_174944413_1.ekoizolace.cz1 minuta 
Description
Nastaveno Googlem k rozlišení uživatelů.
IdDoménaTrvání 
CONSENT.youtube.com2 roky 
Popis
YouTube nastavuje tento soubor cookie prostřednictvím vložených videí youtube a registruje anonymní statistické údaje.
IdDoménaTrvání 
cookieyes-consentwww.ekoizolace.cz1 rok 
Popis
CookieYes nastavuje tento soubor cookie tak, aby si pamatoval preference souhlasu uživatelů, aby byly jejich preference respektovány při jejich následných návštěvách tohoto webu. Neshromažďuje ani neukládá žádné osobní údaje návštěvníků stránek.
IdDoménaTrvání 
elementorekoizolace.cznikdy 
Popis
Tento soubor cookie používá téma WordPress webu. Umožňuje vlastníkovi webu implementovat nebo měnit obsah webu v reálném čase.
IdDoménaTrvání 
YSC.youtube.comrelace 
Popis
Soubor cookie YSC nastavuje Youtube a používá se ke sledování zhlédnutí vložených videí na stránkách Youtube.
IdDoménaTrvání 
VISITOR_INFO1_LIVE.youtube.com5 měsíce 27 dní 
Popis
Soubor cookie nastavený službou YouTube k měření šířky pásma, který určuje, zda uživatel získá nové nebo staré rozhraní přehrávače.
IdDoménaTrvání 
yt-remote-device-idyoutube.comnikdy 
Popis
YouTube nastavuje tento soubor cookie tak, aby ukládal předvolby videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.
IdDoménaTrvání 
yt-remote-connected-devicesyoutube.comnikdy 
Popis
YouTube nastavuje tento soubor cookie tak, aby ukládal předvolby videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.
IdDoménaTrvání 
yt.innertube::nextIdyoutube.comnikdy 
Popis
Tento soubor cookie nastavený službou YouTube registruje jedinečné ID pro ukládání dat o tom, jaká videa z YouTube uživatel viděl.
IdDoménaTrvání 
yt.innertube::requestsyoutube.comnikdy 
Popis
Tento soubor cookie nastavený službou YouTube registruje jedinečné ID pro ukládání dat o tom, jaká videa z YouTube uživatel viděl.

7. Souhlas
Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na „Uložit předvolby“, souhlasíte s používáním kategorií souborů cookies a pluginů, které jste vybrali v rozbalovací nabídce, jak je popsáno v tomto prohlášení o souborech cookies. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.

8. Vaše práva týkající se osobních údajů

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:

  • Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
  • Právo na přístup: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
  • Právo na opravu: Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
  • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
  • Právo na přenos vašich údajů: Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
  • Právo na námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Řídíme se tím, pokud neexistují oprávněné důvody ke zpracování.

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Podívejte se prosím na kontaktní údaje ve spodní části tohoto prohlášení o cookies. Máte-li stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom se o tom dozvěděli, ale máte také právo podat stížnost kontrolnímu orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

9. Povolení/zakázání a odstranění cookies

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

10. Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

Marek Leško
Na Folimance 2155/15
IČO: 06724639
Web: www.ekoizolace.cz
E-mail: marek@ekoizolace.cz

Tyto zásady cookies jsou účinné a platné od 1.1.2022 pro všechny občany Evropského hospodářského prostoru.

V období neustálého zdražování a cenových výkyvů na trhu se stavebními materiály vám Ekoizolace.cz přinášejí fixaci cen izolace.

Jak to funguje?